Consiliul judeţean aduce lămuriri în privinţa proiectului Centrului de Management Integrat al Deşeurilor

Consiliu Judetean clujContractul de execuţie a Centrului de Management Integrat al Deşeurilor –  Acordul Contractual nr.1/116  din 05.01.2012 –  a  fost  atribuit  Asocierii S.C.  CONFORT  S.A., ATZWANGER  SPA, S.C.LADURNER IMPIANTI S.R.L., S.C. VEL SERVICE SA, reprezentată în prezent de liderul ATZWANGERSPA. 

Valoare contractului este de 107.520.112,98 lei fără TVA. Contractul a fost amendat prin 4 Acte adiționale din care prin 2 a fost modificată durata de execuție acontractului, ultimul termen de finalizare fiind 19.10.2014.

Consiliul Judeţean Cluj a luat decizia rezilierii Acordului Contractual 1/116/05.01.2012 doar după cea epuizat toate demersurile legale  și contractuale posibile pentru derularea  și finalizarea acestui contract.Notificarea  de  reziliere  a  acordului  contractual  a  fost  transmisă  Antreprenorului  prin  adresanr.19603/21.10.2014.

În vederea finalizării lucrărilor la Centrul de Management Integrat al Deşeurilor în judeţul Cluj suntnecesare parcurgerea următoarelor etape:

A. Pentru Celula de depozitare  și Zona Administrativă

1. Finalizarea de către proiectantul iniţial  Asocierea Romair Consulting Ltd. – Enviroplan S.A. -Epem S.A. a Proiectului tehnic completat cu măsurile prevăzute în cadrul Expertizelor Tehnice nr. 41/2012,51/2012 şi 101/2014, pentru lucrările rest de executat aferente celulei de depozitare din cadrul Centrului de Management Integrat al Deşeurilor.

2. Termenul asumat de către proiectant pentru predarea proiectului este de 12.12.2014 2. Proiectul  Tehnic  va  fi transmis  elaboratorului  Expertizei  tehnice  privind  modul  de  asigurare  a cerinţelor  de  calitate  specifice  la lucrările  executate  la  obiectivul  de  investiţii  „Centru  de Management Integrat al Deşeurilor din municipiul Cluj-Napoca” nr. 101/2014 pentru a fi însuşit de către  acesta,  potrivit  prevederilor  art.  20  din  cadrul  H.G.  nr. 925/1995  pentru  aprobarea Regulamentului de verificare şi expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuţiei lucrărilor şia construcţiilor.

3. Proiectul Tehnic va fi transmis verificatorilor de proiecte atestaţi spre verificare în conformitate cu prevederile Legii nr.10/1995 privind calitatea în construcţii.

4. Demararea procedurii de achiziţie publică pentru atribuirea lucrărilor rest de executat aferente Celulei de depozitare  și  Zonei Administrativă. Se estimează că data de postare pe SEAP a procedurii deachiziţie publică va fi ianuarie 2015.

B. Pentru Zona Tehnică (Stație de Sortare, Stație de Tratare Mecano-Biologică)

1. Întocmirea Documentației de Atribuire pentru lucrările rest de executat aferente Zonei tehnice șiasigurarea Asistenței tehnică din partea Proiectantului pe parcursul derulării execuției  –  serviciile pentruîntocmirea Documentației de Atribuire pentru lucrările rest de executat aferente Zonei tehnice și asigurarea Asistenței tehnică din partea Proiectantului pe parcursul derulării execuției vor face obiectul unui contract de servicii separat și vor fi achiziționate în perioada imediat următoare ca urmare a parcurgerii etapelor impusede legislația în domeniul achizițiilor publice.

2. Demararea procedurii  de achiziţie publică pentru atribuirea lucrărilor rest  de executat  aferente Zonei Tehnice (Stație de Sortare, Stație de Tratare Mecano-Biologică). Se estimează că data de postare pe SEAP a procedurii de achiziţie publică va fi ianuarie 2015.

Situaţia financiară a contractului de lucrări la data de 10.12.2014 se prezintă astfel:

deseuri

Valoarea exactă a restului de executat pentru Celula de depozitare și Zona administrativă va putea fiestimată doar după primirea de la Proiectant inițial – Asocierea Romair Consulting Ltd. – Enviroplan S.A. -Epem S.A., a Proiectului Tehnic.

Valoarea lucrărilor  rămase  de  executat  pentru Zona Tehnică (Stație de  Sortare,  Stație  de  Tratare Mecano-Biologică) a fost cuantificată de către Inginer la valorarea de 21.453.909,86 lei fără TVA. Facem în continuare menţiunea că anterior transmiterii notificării de reziliere a Acordului contractual nr.  1/116  din  05.01.2012, Consiliul  Judeţean  Cluj,  prin  adresele  nr.  17579/19.09.2014  şi  nr.18632/10.10.2014  a  solicitat  Asiguratorului, Societăţii  de  Asigurare  –  Reasigurare  City  Insurance  S.A., achitarea  despăgubirii  conform Poliţei  de  asigurare aferentă  Garanţiei  de  Bună  Execuţie  în  valoare  de 13.334.465,43 lei, respectiv Poliţei de asigurare aferentă Garanţiei de returnare a avansului în valoare de 1.956.738,70 lei.

Referitor la solicitarea Antreprenorului de  mediere a divergenţelor apărute între acesta şi  Consiliul Judeţean Cluj în Comisia de Adjudecare a Disputelor, menţionăm următoarele:

– Acordul contractual nr. 1/116 s-a încheiat la data de 05.01.2012;- art.  20.1  –  20.8  din  acordul  contractual, instituie  convenţia  arbitrară,  înlăturând  competenţa instanţelor de judecată;

– articolul  1.4  din  acordul contractual  anterior  menţionat  prevede  faptul  că  „Contractul  va  figuvernat de legile  ţării  (sau altei  jurisdicţii), menţionate în Anexa la Ofertă” (n.n.  legislaţia românească),  iar  articolul  1.13  prevede  că  „La  executarea Contractului,  Antreprenorul  va respecta Legile în vigoare”;

– prevederile articolului 286, alineat 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelorde  concesiune  de  servicii  nr.  34/2006  în  vigoare  la  data  încheierii  acordului contractual (05.01.2012)  “(1)  Procesele  şi  cererile  privind  acordarea  despăgubirilor  pentru reparareaprejudiciilor  cauzate  în  cadrul  procedurii  de  atribuire,  precum  şi  cele  privind  executarea, nulitatea, anularea,  rezoluţiunea,  rezilierea  sau  denunţarea  unilaterală  a  contractelor  de achiziţie publică se soluţionează în primă instanţă de către secţia comercială a tribunalului încircumscripţia căruia se află sediul autorităţii contractante.”;

– principiul  „tempus regit  actum” conform căruia actele  juridice  se  încheie  în  conformitate  cu prevederile legale în vigoare la data întocmirii lor;

Aceste aspecte conduc la concluzia potrivit căreia convenţia arbitrară prevăzută la art. 20.1 – 20.8 din acordul contractual este NULĂ.

Referitor la insinuările apărute în ultima perioadă în presa locală cu privire la faptul că asupra unor angajați din cadrul Consiliului Județean Cluj planează suspiciuni de corupție, subliniem faptul că până la această dată organele abilitate ale statului nu au formulat acuzații cu privire la niciunul dintre aceștia. În măsura în care există persoane care pot dovedi aceste suspiciuni, acestea au obligația de a sesiza organele abilitate.  În  cazul  în  care  afirmațiile  cu privire  la  suspiciunile  de  corupție,  propagate  prin  mijloace  de informare în masă, nu pot fi probate, persoanele indrituite, a căror imagine are de suferit au dreptul de a se adresa instanţelor sau organelor competente pentru antrenarea răspunderii penale sau materiale, după caz.

Date  fiind desele  confuzii  făcute  asupra  atribuțiile  funcționarilor  publici,  membri  ai  Unității  de Implementare a Proiectului (UIP), învederăm faptul că acestora NU le revine obligația, potrivit prevederilor legale în vigoare, (în speță Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții) de a verifica calitatea execuției lucrărilor. Atribuțiile membrilor UIP constau în monitorizarea implementării contractului de finanțare careimplică urmărirea  respectării clauzelor contractuale a celor peste 20 de contracte de achiziții publice ce decurg din necesitatea implementării Contractului de Finanțare.

O  dovadă  a  faptului  că  membrii  UIP  nu  au  ascuns  niciodată  neregulile  apărute  în  derularea contractelor de lucrări  o reprezintă numeroasele sesizări  asupra neconformităților, atât  de natură tehnică, economică cât  și financiară formulate de către aceștia, din măsurile întreprinse de-a lungul implementării proiectului,  unele materializându-se  prin  formularea  de  plângeri  penale  (spre  exemplu  excavarea  și sustragerea neautorizată a materialului de construcție de la baza digului nordic al celulei de depozitare). În acest context reies minim următoarele întrebări:

 Cum poate fi echipa de implementare responsabilă de un furt, de pe un amplasament predat unui antreprenor care are inclusiv obligația de a asigura paza acestuia?

 Cum poate fi echipa de implementare responsabilă pentru certificarea calității unor lucrări de către diriginţii de șantier care ulterior au fost dovedite drept neconforme?

În ceea ce privește salariile echipei de implementare a proiectului „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul Cluj” care au fost tema multor articole apărute recent în presa locală, vă comunicăm faptul  că  acestea  au fost  verificate de  către  Organismul  Intermediar  Regional  POS  Mediu,  de  către Autoritatea de Management POS Mediu, Curtea de Conturi  a României – Autoritatea de Audit – Oficiul Regional Cluj, auditul proiectului și acceptate la rambursare, nefiind sesizată niciun fel de neconformitate.

În vederea asigurării implementării cu succes a proiectului atât de vital pentru Județul Cluj considerăm că luptele/campaniile politice trebuie să se desfășoare în arena politică  și  sub nicio formă cu implicarea funcționarilor publici care până în prezent nu au cedat la presiuni externe. Prejudiciile de imagine aduse proiectului pot să conducă la au un impact negativ asupra tuturor cetățenilor județului  și vă asigurăm că echipa de implementare este mai mult decât deschisă la orice discuție, sugestie, propunere constructivă care să conducă la atingerea dezideratului comun de implementate cu succes a proiectului. Pentru formularea unei opinii corect fundamentate asupra proiectului ne exprimăm disponibilitatea de a furniza toate datele care sunt necesare pentru a evita aparițiile nejustificate în media locală ce pot aduce prejudicii atât instituționale cât și personale.

Echipa de management a proiectului

1 COMENTARIU

Comentariile sunt închise.

Articole Noi