ANAF a încasat în primele 9 luni din 2015 cu 7,8% mai mult decât în perioada similarã a anului 2014

Retro L'Amour

un concert, o poveste de arta muzicala dedicat muzicii anilor ' 80' 90 si prezent care se desfasoara in data de 27 Iulie 2024 la BT Arena, Cluj Napoca si reuneste artisti legende ale acelor vremuri.

Retro L'Amour, cluj24h.ro, știri din cluj
anaf 1
Foto: Arhiva Cluj24h.ro

Pentru o cât mai bunã înțelegere a evoluției încasãrilor este necesar sã facem o serie de precizãri cu rolul de a contextualiza dinamica încasãrilor, în așa fel încât trendul pozitiv sã nu fie reflectat doar de raportarea la planul de încasãri.

        În aces sens, precizãm cã îmbunãtãțirea colectãrii și creșterea veniturilor administrate de ANAF au survenit în ciuda efectului de contracție a veniturilor ca rezultat al mãsurilor de relaxare a fiscalitãții care au afectat negativ încasãrile precum:

1. scãderea CAS cu 5pp
2. neimpozitarea profitului reinvestit
3. diminuarea taxei „pe stâlp”de la 1,5% la 1%
4. creșterea vãrsãmintelor la pilonul II de pensii
5. scãderea TVA la alimente de la 24% la 9% (aici facem precizarea cã, în ciuda opiniei generale, nu doar alimentele au beneficiat de o cotã redusã de TVA dar și la bãuturile non-alcoolice, animalele ºi pãsãrile din specii domestice, seminþele ºi ingredientele alimentare, serviciile de restaurant ºi catering, ceea ce înseamnã cã impactul acestei mãsuri este, în opinia noastrã, mai mare decât cel estimat)

        Cu toate acestea, în primele 9 luni din 2015, veniturile în sumã de 146.579,10 mil.lei reprezintã o depãşire cu 7,8% (indice nominal) și cu 10,6 miliarde lei în cifre absolute mai mult decât în perioada similarã a anului 2014 (135.978,84 mil.lei),

        Raportat la programul de încasãri rectificat, gradul de realizare este de 100,81%, conform legilor bugetare anuale rectificate  (145.394,71 mil.lei – prin corelare cu incasarile efective din operatiuni tip „swap” si taxa clawback ).

Observații
I. Comparativ cu planul inițial de încasãri de la începutul anului (înainte de rectificare), gradul de realizare este de 103,8%. La rectificare, programul a fost majorat cu suma colectatã în plus pe primele 7 luni.
II. De asemenea, subliniem faptul cã trendul pozitiv de la nivelul încasãrilor se înregistreazã pe fondul deflației de 1,87% din 2015, fapt ce a diminuat veniturile în comparație cu cele din 2014 când s-a înregistrat inflație.

III. Totodatã, menționãm faptul cã, din cele 10,6 miliarde lei colectați în plus fațã de anul trecut, veniturile suplimentare colectate din TVA sunt de 4,75 miliarde lei. Ceea ce reprezintã o creștere cu 12,52% indice nominal, cu mult peste creșterea economicã din primele 9 luni. Aceastã diferențã (rezultatã dupã eliminarea impactului creșterii economice) este rezultatul direct și exclusiv al combaterii evaziunii fiscale.

I. Colectare venituri bugetare cumulat 9 luni 2015

În structurã, pe bugete şi în cadrul bugetului de stat pe principalele impozite şi taxe, situaţia privind realizarea veniturilor bugetare în perioada analizatã, se prezintã astfel:

Ø        La  bugetul de stat  s-au încasat  102.882,75 mil.lei, cu 10.984,69 mil. lei (11,95%indice nominal ) mai mult faþã de aceeaşi perioadã din 2014 (91.989,06 mil.lei), pe fondul cresterii generale a volumului obligatiilor fiscale declarate ( cu cca. 7% mai mare decat in perioada similara din 2014 ) astfel :

·        la impozitul pe profit s-au încasat 10.059,41 mil. lei, cu 985,87 mil.lei ( 10,87% indice nominal ) mai mult decât în 2014 (9.073,54 mil.lei). Cresterea incasarilor din perioada analizata, la acest impozit, s-a datorat :

              ~ cresterilor de viramente inregistrate de la agentii economici (+11%), cat si impozitului virat de catre bancile comerciale (+16%);  
            ~ intensificarii inspecţiilor fiscale la contribuabili identificaţi cu risc fiscal asociat preţurilor de transfer, selectaţi în baza analizei de risc. Rezultatele acestor controale se cuantificã atât prin stabilirea de sume suplimentare, cât şi prin diminuarea pierderilor fiscale înregistrate de contribuabili, cu consecinţã directã în creşterea nivelului sumelor declarate cu titlu de impozit pe profit ;

·        la impozitul pe venit s-au încasat 19.449,83 mil. lei, cu 2.314,64 mil.lei ( 13,51% indice nominal ) mai mult decât în 2014 (17.135,19 mil.lei), fapt datorat :

~cresterii nivelului salariului minim pe tara ;
~ intensificarii controalelor privind combaterea subdeclarãrii impozitului pe venit şi a contribuþiilor sociale, creşterea gradului de colaborare cu Inspecţia Muncii. Incepând cu luna ianuarie 2015 s-a extins la nivel naţional „Proiectul pilot” vizând „Reducerea salariilor subdeclarate” la contribuabilii care prezintã risc fiscal ridicat privind nedeclararea/subdeclararea veniturilor din salarii şi/sau de naturã salarialã, prin efectuarea de inspecţii fiscale parþiale la contribuabilii selectaþi.
În acest sens, menþionãm faptul cã, în cadrul „Proiectului de modernizare a administraþiei fiscale din România – RAMP”, existã o componentã de “dezvoltare şi îmbunãtãţire a inspecţiei fiscale”, prin intermediul cãreia se va dezvolta un sistem integrat de analizã de risc ce va conduce la obţinerea automatã de liste de contribuabili cu risc fiscal ridicat şi includerea acestora în planul de activitate corelat cu capacitatea de control ;

        Aspectele prezentate mai sus influenteaza pozitiv si nivelul realizarilor la bugetele contributiilor de asigurari sociale.

·        încasãrile din taxa pe valoarea adãugatã au fost de 42.732,96 mil.lei, cu 4.755,86 mil.lei(12,52% indice nominal ) mai mari decât încasãrile din perioada similarã a anului 2014 ( 37.977,0 mil. lei), chiar si in conditiile recentelor modificãri ale Codului Fiscal, ( respectiv reducerea cotei de TVA pentru alimente şi bãuturi non-alcoolice, animale şi pãsãri din specii domestice, seminţe şi ingrediente alimentare, servicii de restaurant şi catering,  de la 24% la 9%).

Separat de impactul creșterii economice, acest fapt se datoreazã diminuãrii evaziunii fiscale prin :

~ modificarea legislaþiei primare şi secundare specifice, urmãrind înãsprirea criteriilor pentru înregistrarea în scopuri de TVA, crearii unui mecanism de evaluare periodicã ulterioarã înregistrãrii şi simplificarii procedurilor de anulare a înregistrãrii în scopuri de TVA ;

~ intensificarea controalele antifraudã care sunt concentrate pe acţiuni de investigare şi instrumentare a unor lanţuri tranzacţionale organizate în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscal in materie de TVA.

ü        în domeniul  accizelor (inclusiv taxa pe viciu), faþã de încasãrile din perioada analizatã a anului precedent (17.544,08 mil.lei),  accizele au fost mai mari cu 8,87% (în termeni nominali ),  veniturile colectate in 2015 fiind de 19.100,55 mil. lei ( plus 1.556,47 mil.lei).        
        Aceasta s-a datorat si actiunilor specifice de monitorizare si control realizate la nivelul activitatilor de inspectie fiscala, vamala si antifrauda fiscala, actiuni orientate catre domeniile economice în care se manifestã fenomene de evaziune fiscalã, indisciplinã financiarã sau slabã conformare ( in special in zona Bucuresti – Ilfov).

ü        încasãrile la capitolul „rest venituri” au fost mai mari cu 1.380,98 mil.lei ( 14,33%) fata de cele din aceeasi perioada a anului 2014 (realizãri 2014: 9.638,73 mil.lei, respectiv 11.019,71 mil.lei in anul 2015).
Incasarile mai mari la acest capitol se datoreaza cresterii, fata de anul anterior, a :
~   volumului varsamintelor din dividende efectuate de companiile cu  capital de stat, cu  474 mil.lei;
~   sumelor recuperate in urma deciziilor de incompatibilitate a ajutorului de stat, cu 507,58 mil.lei ;
~   sumelor din vanzarea certificatelor verzi, cu 295,55 mil.lei ;
~   sumelor incasate din taxele de licentiere/autorizare pentru jocurile de noroc, cu  375,77 mil.lei  ;  
~  veniturile suplimentare obținute din reglementarea prețului la gazele naturale, cu  63,07 mil lei ,

coroborata  cu scaderea incasarilor din impozitul pe constructii speciale datorata reducerii cotei de impunere de la 1,5% la 1%        ( minus de 490,56 mil.lei ).

Ø        La   bugetul fondului naţional unic pentru asigurãri de sãnãtate se constatã o creştere a volumului sumelor încasate cu 13,34% indice nominal (15.724,56mil. lei cumulat 9 luni  2015 faţã de 13.873,54 mil. lei în perioada similarã a anului 2014); Realizãrile şi programul de încasãri includ, la bugetul FNUASS, contribuţia datoratã pentru medicamentele finanţate din bugetul Fondul naţional unic de asigurãri de sãnãtate şi din bugetul Ministerului Sãnãtãţii (taxa de clawback ) in suma de 1.425,23 mil.lei ).

Ø        La    bugetul asigurãrilor sociale de stat  se constatã  o scadere cu 8,14% (26.722,63 mil. lei cumulat noua luni  2015 faţã de 29.089,84 mil. lei în perioada similarã a anului 2014). Menţionãm faptul cã încasãrile din 2015 la acest buget sunt influentate negativ de :
~   reducerea cu 5 p.p. a contributiei datorate de angajator, masura    aplicata incepand cu 01.10.2014 ;

~  cresterea volumului varsamintelor la Pilonul II de pensii; datoritã creşterii cotei de contribuþie de la 4,5% in anul 2014, la 5% în anul 2015, suma viratã la fondul privat de pensii a fost cu 790,39 mil. lei mai mare faţã de cea viratã în 2014, respectiv 3.585,95 mil.lei – cumulat  noua luni 2014  fata de  2.795,56 mil.lei – in perioada similara din 2015 ;

Ø        La  bugetul asigurãrilor sociale pentru şomaj se constatã o creştere cu 11,80%(1.249,15mil lei cumulat noua luni 2015 faţã de 1.117,29 mil lei în perioada similarã a anului 2014).

II. Colectare venituri bugetare septembrie 2015
Totalul veniturilor bugetare realizate de Agenţia Naţionalã de Administrare Fiscalã in luna septembrie 2015 a însumat 15.706,40 mil.lei, ceea ce reprezintã :
        un grad de realizare de 100,96% a programului de incasari conform legilor bugetare anuale rectificate, prin corelare cu incasarile efective din operatiuni tip „swap”si taxa clawback (15.556,85 mil. lei);
        – o depãşire cu 1,50 %indice nominal, respectiv cu 232,10 mil.lei in cifre absolute mai mult decat in perioada similara din anul 2014 (15.474,30 mil.lei) .

           În structurã, pe bugete şi în cadrul bugetului de stat pe principalele impozite şi taxe, situaţia privind realizarea veniturilor bugetare în perioada analizatã,  se prezintã astfel:
·        la bugetul de stat  s-au încasat 10.744,72 mil.lei, cu 308,99 mil. lei mai mult faţã de anul 2014 ( 10.465,73 mil.lei ),ceea ce reprezintã o creştere cu  2,95%indice nominal, astfel:

·        la impozitul pe profit s-au încasat 204,90 mil. lei, cu 9,24 mil.lei mai mult decât în luna septembrie a anului 2014 când s-au încasat 195,66 mil.lei. Cresterea incasarilor, la acest impozit, s-a datorat :
                ~ cresterilor de viramente inregistrate de la agentii economici (+5,4%);

        ~ intensificarii inspecţiilor fiscale la contribuabili identificaţi cu risc fiscal asociat preţurilor de transfer, selectaţi în baza analizei de risc. Rezultatele acestor controale se cuantificã atât prin stabilirea de sume suplimentare, cât şi prin diminuarea pierderilor fiscale înregistrate de contribuabili, cu consecinţã directã în creşterea nivelului sumelor declarate cu titlu de impozit pe profit ;

·        la impozitul pe venit s-au încasat 2.245,45 mil. lei, cu 273,11 mil.lei mai mult decat in 2014(1.972,34 mil.lei), ceea ce reprezintã o depãşire cu 13,85 %indice nominal, fapt datorat :

~cresterii nivelului salariului minim pe tara ;
~ intensificarii controalelor privind combaterea subdeclarãrii impozitului pe venit şi a contribuţiilor sociale, creşterea gradului de colaborare cu Inspecţia Muncii. Incepând cu luna ianuarie 2015 s-a extins la nivel naţional „Proiectul pilot” vizând „Reducerea salariilor subdeclarate” la contribuabilii care prezintã risc fiscal ridicat privind nedeclararea/subdeclararea veniturilor din salarii şi/sau de naturã salarialã, prin efectuarea de inspecţii fiscale parţiale la contribuabilii selectaţi.
În acest sens, menþionãm faptul cã, în cadrul „Proiectului de modernizare a administraþiei fiscale din România – RAMP”, existã o componentã de “dezvoltare şi îmbunãtãţire a inspecţiei fiscale”, prin intermediul cãreia se va dezvolta un sistem integrat de analizã de risc ce va conduce la obţinerea automatã de liste de contribuabili cu risc fiscal ridicat şi includerea acestora în planul de activitate corelat cu capacitatea de control ;

        Aspectele prezentate mai sus influenteaza pozitiv si nivelul realizarilor la bugetele contributiilor de asigurari sociale.

ü        Incasãrile nete din TVA pentru luna septembrie au fost mai mici fata de perioada similarã a anului 2014 cu 233,01 mil.lei, respectiv cu 0,84% indice nominal cu precizarea ca TVA rambursatã a fost mai mare cu 185,45 milioane lei, ceea ce înseamnã cã diferențele reale între septembrie 2015 și septembrie 2014 sunt de doar 47,56 milioane lei.

                In structura, detaliat, sumele colectate din TVA au fost mai mici atat pentru operaţiunile interne cu 0,64% (- 33,93 mil. lei) cat şi pentru importul de bunuri cu 2,27% (-15,63 mil. lei).
Acest fapt se datoreaza, in principal, aplicarii, începând cu data de 1 iunie a.c., a cotei reduse de TVA de  la 24% la 9% pentru alimente, inclusiv bãuturi, cu excepţia bãuturilor alcoolice, destinate consumului uman şi animal, animale şi pãsãri vii din specii domestice, seminţe, plante şi ingrediente utilizate în prepararea alimentelor, produse utilizate pentru a completa sau înlocui alimentele dar si cresterii cu 185 mil.lei a sumelor rambursate in luna septembrie 2015 ( cu 13,8% mai mult decat in luna septembrie 2014);

ü        în domeniul  accizelor, faţã de  luna septembrie a anului precedent, încasãrile au fost mai mari cu 8,26 % (în termeni nominali),  respectiv  2.416,20 mil. lei în 2015 faþã de 2.231,85 mil.lei în luna septembrie 2014.        Aceasta s-a datorat si actiunilor specifice de monitorizare si control realizate la nivelul activitatilor de inspectie fiscala, vamala si antifrauda fiscala, actiuni orientate catre domeniile economice în care se manifestã fenomene de evaziune fiscalã, indisciplinã financiarã sau slabã conformare ( in special in zona Bucuresti – Ilfov).
               
ü        încasãrile la capitolul „rest venituri” au fost mai mari cu 62,39 mil.lei faţã de perioada similarã a anului 2014, inregistrandu-se un grad de realizare a programului de 133,14%;
                Cu toate ca incasarile aferente impozitului pe constructii speciale a scazut cu cca.250 mil.lei cauzat de reducerea cotei de impunere de la 1,5% la 1% , cresterea incasarilor la acest capitol s-a datorat taxelor pentru jocurile de noroc  (+280 mil.lei) precum si varsamintelor din veniturile nete ale B.N.R.   (+43,16 mil.lei);
·        la   bugetul Fondului naþional unic de asigurãri sociale de sãnãtate veniturile încasate au înregistrat o creştere cu 142,10 mil. lei, faþã de anul precedent, ceea ce în termeni nominali reprezintã o creştere cu 9,35%,(1.661,545 mil.lei in 2015, faþã de 1.519,44 mil.lei în 2014).
·        la  bugetul asigurãrilor sociale de stat veniturile încasate au înregistrat diminuare cu 232,70 mil. lei, faţã de anul precedent. Menţionãm faptul cã încasãrile din 2015 la acest buget sunt influentate negativ si de cresterea volumului varsamintelor la Pilonul II de pensii cu 91,80 mil.lei, respectiv cu 27,46% fata de luna septembrie 2014, urmare creşterii cotei de contribuţie de la 4,5% in anul 2014, la 5% in anul 2015.
·        la  bugetul asigurãrilor pentru şomaj veniturile încasate au înregistrat o crestere cu 13,71 mil. lei, fata de anul precedent, ceea ce în termeni nominali reprezintã o creştere cu 10,87 %(139,89 mil.lei in 2015,  faþã de 126,18 mil.lei in 2014).

Articole Noi

Tunsoare sau aranjat GRATUIT

La fiecare programare pentru vopsit sau decolorat, te așteaptă un cadou: tunsoarea sau aranjatul GRATUIT! 💇‍♀️💖 📞 Sună acum la 0754458985 pentru detalii și

vopsire gratuită cluj, allure clinique de beaute, cluj24h.ro, decolorare păr cluj, vopsire păr cluj