Românii îşi aleg mâine, Preşedintele. Votează Legal!

10388080_628698687241369_1968180120964120180_nMâine are loc cel de-al II-lea tur al alegerilor prezidenţiale. Conform Autorităţii Electorale Permanente, sunt aşteptaţi la secţiile de votare 18.281.625 de persoane înscrise pe listele electorale permanente.

Românii trebuie să ştie că fraudarea alegerilor atrage după sine sanţiuni drastice, dar şi ani de închisoare atât pentru reprezentanţii secţiilor de votare cât şi pentru alegătorii de rând.

Astfel, conform Legii Electorale nr 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României, republicată, cu modificările şi completările ulterioare afişată pe site-ul Biroului Electoral Central, se împart sancţiuni pentru încălcarea legii.

CAPITOLUL IV
Contravenţii
ART. 55
Constituie contravenţii, dacă acestea nu constituie infracţiuni, următoarele fapte:
a) înscrierea cu bună ştiinţă a unui alegător în mai multe liste electorale permanente, înscrierea în listele electorale sau tabelele electorale a unor persoane fictive ori care nu au  drept de vot;
b) păstrarea listelor electorale permanente în condiţii necorespunzătoare;
c) neefectuarea la termen a comunicărilor prevăzute de lege şi neoperarea acestora în listele electorale permanente;
d) efectuarea de operaţiuni în listele electorale permanente de către persoane neautorizate;
e) necomunicarea către Autoritatea Electorală Permanentă a modificărilor operate în lista electorală permanentă;
f) încălcarea dispoziţiilor art. 4 alin. (2) şi art. 27 alin. (3);
g) încălcarea dispoziţiilor referitoare la afişarea propunerilor de candidaturi prevăzute la art. 31 alin. (3);
h) folosirea de către un candidat a semnului electoral înregistrat la Biroul Electoral Central de către un alt candidat;
i) neluarea de către organizatori a măsurilor necesare desfăşurării normale a adunărilor electorale, precum şi distribuirea şi consumarea de băuturi alcoolice în timpul acestor adunări;
j) distrugerea, deteriorarea, murdărirea, acoperirea prin scriere sau în orice mod a  listelor electorale permanente, a copiilor de pe acestea sau a tabelelor electorale; 

k) nerespectarea dispoziţiilor art. 37 alin. (1), (3), (4) şi ale art. 39 alin. (4);

l) afişarea listelor electorale permanente, a copiilor de pe acestea sau a tabelelor  electorale; distrugerea, deteriorarea, murdărirea, acoperirea prin scriere sau în orice mod a platformelor-program afişate sau a oricăror altor afişe ori anunţuri de propagandă electorală tipărite;
m) nerespectarea deciziilor şi hotărârilor birourilor electorale; nerespectarea hotărârilor şi instrucţiunilor Autorităţii Electorale Permanente; nerespectarea hotărârilor Curţii Constituţionale;
n) tipărirea fără drept de buletine de vot, în vederea utilizării acestora în ziua alegerii;
o) refuzul de a permite accesul persoanelor acreditate în localul secţiei de votare, cu excepţia cazurilor în care preşedintele biroului electoral al secţiei de votare limitează accesul persoanelor acreditate în localul secţiei de votare datorită mărimii acestuia;
p) refuzul de a primi şi înregistra o întâmpinare, contestaţie sau orice altă cerere, formulată în scris;
q) refuzul de a se conforma dispoziţiilor preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare cu privire la asigurarea ordinii în localul de vot şi în împrejurimi;
r) înmânarea buletinului de vot unui alegător care nu prezintă actul de identitate ori care refuză să semneze în lista electorală sau tabelul electoral în care este înscris pentru primirea buletinului de vot şi a ştampilei cu menţiunea „VOTAT”;
r^1) nerespectarea dispoziţiilor art. 44 alin. (8) privind prezenţa altor persoane în cabina de vot;
s) neaplicarea pe actul de identitate a ştampilei cu menţiunea „VOTAT” sau a timbrului autocolant, după caz, precum şi reţinerea actului de identitate, fără motive întemeiate, de către membrii biroului electoral al secţiei de votare;
ş) nerespectarea dispoziţiilor art. 48 alin. (1) lit. e) privind citirea cu voce tare a opţiunii exprimate pe buletinul de vot; întocmirea de către birourile electorale ale secţiilor de votare a proceselor-verbale, cu încălcarea dispoziţiilor prezentei legi;
t) continuarea propagandei electorale după încheierea acesteia, precum şi sfătuirea în ziua votării a alegătorilor la sediul secţiilor de votare să voteze sau să nu voteze un  anumit candidat;
ţ) purtarea pe durata votării de către membrii birourilor electorale ale secţiilor de votare, persoanele însărcinate cu paza, persoanele acreditate sau de către operatorii de sondaj ai institutelor de sondare a opiniei publice sau ai societăţilor comerciale ori ai organizaţiilor neguvernamentale de ecusoane, insigne ori alte însemne de propagandă electorală;
u) încălcarea de către membrii birourilor electorale a obligaţiei de a participa la activitatea acestor birouri;
v) refuzul preşedintelui biroului electoral sau al locţiitorului acestuia de a elibera o copie certificată de pe procesul-verbal persoanelor îndreptăţite potrivit prevederilor
prezentei legi;

10612984_628698703908034_1283225551366886338_nw) încălcarea condiţiilor de acreditare de către persoanele acreditate potrivit art. 47 şi operatorii de sondaj ai institutelor de sondare a opiniei publice, ai societăţilor comerciale ori ai organizaţiilor neguvernamentale care au fost acreditate de Biroul Electoral Central prin decizie;
x) nerespectarea dispoziţiilor art. 10 – 12 privind delimitarea, numerotarea şi stabilirea secţiilor de votare;
y) nerespectarea dispoziţiilor art. 39 alin. (1) – (3) şi (5);
z) nerespectarea dispoziţiilor art. 41 privind afişajul electoral;
aa) nerespectarea dispoziţiilor art. 43 alin. (12) privind comercializarea şi consumul băuturilor alcoolice;
ab) nerespectarea dispoziţiilor art. 43 alin. (4);
ac) nerespectarea dispoziţiilor art. 48 alin. (1) lit. c).
ART. 56
(1) Contravenţiile prevăzute la art. 55 lit. b), c), d), e), g), j), k), l), m), o), p), ş), ţ), u), v), z), ab) şi ac) se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 2.500 lei, cele de la lit. f), h), q), t), w), x) şi aa), cu amendă de la 1.500 lei la 4.500 lei, cele de la lit. a), i), n), r), s) şi y), cu amendă de la 4.500 lei la 10.000 lei.
(2) Constatarea contravenţiilor prevăzute la art. 55 şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin. (1) se fac de către:
a) ofiţerii, agenţii şi subofiţerii din cadrul Poliţiei Române, Poliţiei de Frontieră Română şi Jandarmeriei Române, precum şi poliţiştii comunitari*), pentru faptele prevăzute la art. 55 lit. i), k), l), n), o), q), r), t), w), z) şi aa);
b) preşedintele biroului electoral judeţean, biroului electoral al sectorului municipiului Bucureşti sau al biroului electoral pentru secţiile de votare din străinătate, pentru faptele prevăzute la art. 55 lit. j), p), ş), ab) şi ac);
c) preşedintele Biroului Electoral Central, pentru faptele prevăzute la art. 55 lit. f), g) şi h);
d) preşedintele biroului electoral, în cazul săvârşirii contravenţiilor de către membrii acestuia, ori preşedintele biroului electoral ierarhic superior, în cazul săvârşirii
contravenţiilor de către preşedinţii birourilor electorale ierarhic inferioare sau de către locţiitorii acestora, pentru faptele prevăzute la art. 55 lit. n), s), ţ), u) şi v);
e) împuterniciţii preşedintelui Autorităţii Electorale Permanente, pentru faptele prevăzute la art. 55 lit. a), b), c), d), e) şi x);
f) împuterniciţii preşedintelui Autorităţii Electorale Permanente, în cazul în care fapta prevăzută la art. 55 lit. m) este săvârşită de autorităţi ale administraţiei publice centrale sau locale şi în cazul în care fapta prevăzută la art. 55 lit. y) este comisă de altcineva decât de radiodifuzori; preşedintele biroului electoral, în cazul în care fapta prevăzută la art. 55 lit. m) este săvârşită de către membrii biroului electoral, ori preşedintele biroului electoral ierarhic superior, în cazul săvârşirii faptei prevăzute la art. 55 lit. m) de către preşedinţii birourilor electorale ierarhic inferioare; poliţişti, în cazul în care fapta
prevăzută la art. 55 lit. m) este săvârşită de alte persoane fizice sau juridice;
g) Consiliul Naţional al Audiovizualului, care se autosesizează sau poate fi sesizat de către cei interesaţi, pentru faptele prevăzute la art. 55 lit. y), în cazul în care acestea sunt  comise de radiodifuzori.
(3) Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute la alin. (1), agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal.
(4) Contravenţiilor prevăzute la art. 55 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
(5) Săvârşirea de către membrii birourilor electorale a contravenţiilor prevăzute la art. 55 atrage înlocuirea cu alte persoane, la solicitarea preşedintelui biroului electoral
ierarhic superior sau a preşedintelui Biroului Electoral Central, după caz.

Sancţiuni drastice sunt prevăzute şi pentru ceea ce constituie infracţiune electorală, conform noului Cod Penal. 

TITLUL IX

Infracţiuni electorale

                            Împiedicarea exercitării drepturilor electorale

Art. 385.

(1) Împiedicarea, prin orice mijloace, a liberului exerciţiu al dreptului de a alege sau de a fi ales se pedepseşte cu închisoarea de la 6 luni la 3 ani.

(2) Atacul, prin orice mijloace, asupra localului secţiei de votare se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.

                                             Coruperea alegătorilor

Art. 386.

(1) Oferirea sau darea de bani, de bunuri ori de alte foloase în scopul determinării alegătorului să voteze sau să nu voteze o anumită listă de candidaţi ori un anumit candidat se pedepseşte cu închisoarea de la 6 luni la 3 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.

(2) Nu intră în categoria bunurilor prevăzute în alin. (1) bunurile cu valoare simbolică, inscripţionate cu însemnele unei formaţiuni politice.

                                                              Frauda la vot

Art. 387.

(1) Fapta persoanei care votează:

a) fără a avea acest drept;

b) de două sau mai multe ori;

c) prin introducerea în urnă a mai multor buletine de vot decât are dreptul un alegător se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă şi interzicerea exercitării unor drepturi.

(2) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează utilizarea unei cărţi de alegător sau a unui act de identitate nul ori fals sau a unui buletin de vot fals.

 

Articole Noi