Începere livrarea de alimente de bază în cadrul programului POAD 2014 persoanelor defavorizate

ajutoare alimente de bazaPrimăria municipiului Cluj-Napoca anunţă că de la data de 12 IANUARIE 2015 începe distribuirea alimentelor furnizate în cadrul programului POAD 2014, potrivit H.G. nr. 799/2014, modificată şi completată, privind implementarea Programului operaţional Ajutorarea persoanelor defavorizate.

Numărul total de persoane încrise pe liste este de 13.839, la acest număr se vor adăuga şi persoane de pe liste suplimentare.

În acest an livrarea produselor se realizează din două puncte de distribuţie, care au fost stabilite pe baza repartiţiei zonale a municipiului utilizate şi pentru serviciile de salubrizare menajeră, astfel încât cetăţenilor să le fie mai uşor să identifice cărei zone aparţin, şi în consecinţă cărui centru de distribuţie să i se adreseze.

Centrul de distribuţie numărul 1, pe str. Calea Baciului nr. 18 (pentru cartierele : Zorilor, Mănăştur, Grigorescu, Dâmbu Rotund şi o parte din zona centrală)

Orar:

luni, marţi, miercuri: 8,30 -15,00

joi: 8,30 – 16,30

vineri: 8,30 – 13,00

Centrul de distribuţie numărul 2, pe b.dul Muncii nr. 8 (pentru cartierele: Gheorgheni, Mărăşti , Someşeni, Iris-Bulgaria şi o parte din zona centrală

Orar:

luni, marţi, miercuri: 8,30 -15,00

joi: 8,30 – 16,30

vineri: 8,30 – 13,00

Cantitatea de alimente de care va beneficia fiecare persoană este ambalată în două cutii, iar o cutie conţine:

Făină albă – 3 kg

Paste făinoase 400 gr – 1 buc

Zahăr – 2 kg

Ulei – 2 litri

Făină de porumb – 3 kg

Conservă din carne de porc 300 gr – 4 buc

Conservă din carne de vita 300 gr – 3 buc

Conservă de pate de ficat 200 gr.

La ridicare, titularul drepturilor trebuie să se prezinte cu Cartea de identitate / Buletinul de identitate în original.

În situaţia în care titularul este în imposibilitatea de a se prezenta pentru a-şi ridica drepturile, persoana împuternicită în acest scop se va prezenta cu actul de identitate propriu precum şi cu cel aparţinând titularului, ambele în original.

Distribuirea se va face prin Direcţia de Asistenţă Socială şi Medicală din cadrul Primăriei municipiului Cluj-Napoca, iar categoriile de persoane, strict prevăzute de lege, vor putea ridica alimentele de la următoarele puncte de distribuţie, după cum urmează:

Categoriile de persoane vizate ca destinatari finali în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 223/2014 sunt:

a) familiile şi persoanele singure cărora le este stabilit, prin dispoziţie scrisă a primarului, dreptul la un venit minim garantat acordat în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;

b) familiile beneficiare de alocaţie pentru susţinerea familiei acordată în baza Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările ulterioare;

c) şomerii care beneficiază în condiţiile Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor  pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, de indemnizaţie de şomaj în cuantum lunar stabilit conform prevederilor legale până la 400 lei, inclusiv, şi şomerii înregistraţi la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene sau a municipiului Bucureşti care nu beneficiază de indemnizaţie de şomaj în condiţiile Legii nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare;

d) pensionarii sistemului public de pensii ale căror drepturi, obţinute din pensie sau, după caz, din pensii cumulate, se află sub 400 lei/lună;

e) pensionarii sistemului public de pensii beneficiari de indemnizaţia socială pentru pensionari, acordată potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate, aprobată prin Legea nr. 196/2009, al căror venit se află sub 400 lei/lună;

f) persoanele cu handicap grav şi accentuat, neinstituţionalizate, adulţi şi copii;

g) persoanele beneficiare ale prevederilor Legii nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 49/1999 privind pensiile I.O.V.R., cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 309/2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961, cu modificările şi completările ulterioare, Decretului- lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu completările ulterioare, Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi

persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările şi completările ulterioare, Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 109/ 2005 privind instituirea indemnizaţiei pentru activitatea de liber-profesionist a artiştilor interpreţi sau executanţi din România, republicată, Legii nr. 8/2006 privind instituirea indemnizaţiei pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică, cu  modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 578/2004 privind acordarea unui ajutor lunar pentru şotul supravieţuitor, cu modificările ulterioare, dacă nu realizează alte venituri în afară de cele provenite din drepturile băneşti acordate de aceste legi ale căror cuantum cumulat se află sub 400 lei/lună.

(2) Persoanele care fac parte din mai multe dintre categoriile prevăzute la alin. (1) beneficiază de ajutoare alimentare o singură dată în cadrul programului anual şi pentru o singură categorie de persoane defavorizate căreia îi aparţin la data distribuirii ajutoarelor.

3) Persoanele care intră în grupul-ţintă între data constituirii/actualizării bazei de date şi data distribuirii asistenţei materiale de bază şi a ajutoarelor alimentare sunt incluse de către autorităţile locale pe liste suplimentare.

Pentru relaţii suplimentare, cei interesaţi se pot adresa Direcţiei de Asistenţă Socială şi Medicală, P-ta Unirii nr. 1, cam 10, tel. 0264- 453056.

Articole Noi