Doi primari din Cluj cercetaţi de ANI. Sunt acuzaţi de conflict de interese penal, incompatibilitate şi fals în declaraţii

Retro L'Amour

un concert, o poveste de arta muzicala dedicat muzicii anilor ' 80' 90 si prezent care se desfasoara in data de 27 Iulie 2024 la BT Arena, Cluj Napoca si reuneste artisti legende ale acelor vremuri.

Retro L'Amour, cluj24h.ro, știri din cluj
aniAgenția Națională de Integritate a constatat starea de incompatibilitate, existența conflictului de interese de natură administrativă, precum şi posibila sãvârșire a infracțiunilor de conflict de interese, fals în declaraţii precum şi a celor asimilate infracțiunilor de corupție în cazul a 24 foşti sau actuali aleși locali (10 primari, 5 viceprimari și 9 consilieri locali). În listă îi găsim şi pe doi primari din judeţul Cluj.
Mai exact e vorba de primarul din comuna Luna, Laurenţiu Tor şi primarul comunei Fizeşu-Gherlii, Mânecan Ionel.
Laurenţiu Tor este acuzat de:

laurentiu torCONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV ŞI  PENAL

În perioada exercitării mandatului de primar, TOR LAURENȚIU a semnat și aprobat acte administrative cu privire la contractarea prin achiziție direct, de către Primăria comunei Luna, de servicii de deszăpezire a drumurilor comunale, în valoare totală de 5.059,95 Lei de la Societatea Agricolă Arieșul Luna” (societate comercială în cadrul căreia soţia persoanei evaluate deține funcția de președinte al societății).

Menţionăm faptul că, atât persoana evaluată cât şi soţia acestuia au obţinut venituri de la Societatea Agricolă Arieșul Luna”.

Persoana evaluată a încălcat, astfel, dispozițiile art. 76, alin. (1) și (2) din Legea nr. 161/2003 şi art. 301 din Codul Penal al României.

Având în vedere cele de mai sus, Agenția Națională de Integritate a sesizat Parchetul de pe lângă Judecătoria Gherla, în vederea verificării indiciilor privind săvârșirea de către TOR LAURENȚIU a infracțiunii de conflict de interese, prevăzută de art. 301 din Codul Penal al României.

În ce îl priveşte pe primarul din Fizeşu Gherlii, acesta este acuzat de:
fizesu gherlii
Sursa foto: gherlainfo.ro

INCOMPATIBILITATE

Se află în stare de incompatibilitate întrucât deține simultan cu funcția de primar atât funcția de administrator al S.C. INFRATOTAL CONSTRUCT S.R.L cât şi calitatea de persoană fizică autorizată, în cadrul „MÂNECAN IONEL PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ”,încălcând, astfel, dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. d)  şi g) din Legea nr. 161/2003.

 FALS ÎN DECLARAȚII

MÂNECAN IONEL nu a menționat în declarațiile de interese depuse la 26 iulie 2012 și 02 mai 2013 funcţia de administrator al S.C. INFRATOTAL CONSTRUCT S.R.L.

Agenția Naționalã de Integritate a sesizat Parchetul de pe lângã Judecãtoria Gherla în vederea verificãrii indiciilor privind sãvârșirea de cãtre MÂNECAN IONEL a infracțiunii de fals în declarații, prevãzutã de art. 326 din Codul Penal al României.

Persoanele evaluate au fost informate despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază – de a fi asistate sau reprezentate de un avocat și de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. CHIVU MARIAN nu a depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apărare.

Persoanele menționate au încălcat următoarele prevederi legale:

  •  art. 76, alin. (1) şi (2) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „Primarii şi viceprimarii […]  sunt obligaţi să nu emită un act administrativ sau să nu încheie un act juridic ori să nu emită o dispoziţie, în exercitarea funcţiei, care produce un folos material pentru sine, pentru soţul său ori rudele sale de gradul I. Actele administrative emise sau actele juridice încheiate ori dispoziţiile emise cu încălcarea obligaţiilor prevăzute la alin. (1) sunt lovite de nulitate absolută”.
  • art. 87, alin. (1), lit. d) şi g) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „Funcția de primar […] este incompatibilă cu […];  funcția de administrator, membru al consiliului de administraţie […] la societățile comerciale […] la instituţiile publice; […]; calitatea de comerciant persoană fizică; […]”.
  • art. 90, alin. (1) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „Consilierii locali şi consilierii judeţeni care au funcţia de preşedinte, vicepreşedinte, director general, director, manager, administrator, membru al consiliului de administraţie sau cenzor ori alte funcţii de conducere, precum şi calitatea de acţionar sau asociat la societăţile comerciale cu capital privat sau cu capital majoritar de stat ori cu capital al unei unităţi administrativ-teritoriale nu pot încheia contracte comerciale de prestări de servicii, de executare de lucrări, de furnizare de produse sau contracte de asociere cu autorităţile administraţiei publice locale din care fac parte, cu instituţiile sau regiile autonome de interes local aflate în subordinea ori sub autoritatea consiliului local sau judeţean respectiv ori cu societăţile comerciale înfiinţate de consiliile locale sau consiliile judeţene respectiv”.
  • art. 91, alin. (3) teza I din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „Alesul local poate renunța la funcția deținută înainte de a fi numit sau ales în funcția care atrage starea de incompatibilitate, în cel mult 15 zile de la numirea sau alegerea în această funcție”.
  • art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215/2001, potrivit căruia „Nu poate lua parte la deliberare și la adoptarea hotărârilor consilierul local care, fie personal, fie prin soț, soție, afini sau rude până la gradul al patrulea inclusiv, are un interes patrimonial în problema supusă dezbaterilor consiliului local”;
  • art. 75, lit. a), b) şi f) din Legea nr. 393/2004, potrivit căruia „Aleșii locali au un interes personal într-o anumită problemă, dacă au posibilitatea să anticipeze că o decizie a autorității publice din care fac parte ar putea prezenta un beneficiu sau un dezavantaj pentru sine sau pentru: pentru soţ, soţie, rude sau afini până la gradul al doilea inclusiv […]; orice persoană fizică sau juridică cu care au o relaţie de angajament, indiferent de natura acestuia; o asociaţie sau fundaţie din care fac parte. ”
  • art. 77, alin. (1) și (2) din Legea nr. 393/2004, potrivit căruia „Consilierii județeni și consilierii locali nu pot lua parte la deliberarea și adoptarea de hotărâri dacă au un interes personal în problema supusă dezbaterii. În situațiile prevăzute la alin. (1), consilierii locali și consilierii județeni sunt obligați să anunțe, la începutul dezbaterilor, interesul personal pe care îl au în problema respectivă”;
  • art. 301 din Codul Penal al României, potrivit cãruia „Fapta funcționarului public care, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, a îndeplinit un act ori a participat la luarea unei decizii prin care s-a obținut, direct sau indirect, un folos patrimonial, pentru sine, pentru soțul sãu, pentru o rudã ori pentru un afin pânã la gradul II inclusiv sau pentru o altã persoanã cu care s-a aflat în raporturi comerciale ori de muncã în ultimii 5 ani sau din partea cãreia a beneficiat ori beneficiazã de foloase de orice naturã, se pedepsește cu închisoarea de la unu la 5 ani și interzicerea exercitãrii dreptului de a ocupa o funcție publicã”.
  • art. 326 din Codul Penal al României, potrivit căruia „constituie fals în declarații „declararea necorespunzãtoare a adevãrului, fãcutã unei persoane dintre cele prevãzute în art. 175 sau unei unitãþi în care aceasta îşi desfãşoarã activitatea în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurãrilor, declaraþia fãcutã serveşte la producerea acelei consecinţe”;
  • art. 12, lit. b) din Legea 78/2000, potrivit căruia „Sunt pedepsite cu închisoarea de la 1 la 5 ani următoarele fapte, dacă sunt săvârşite în scopul obţinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite […] folosirea, în orice mod, direct sau indirect, de informaţii ce nu sunt destinate publicităţii ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informaţii.

„Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat […] încălcarea obligațiilor legale privind conflictul de interese ori starea de incompatibilitate constituie abatere disciplinară și se sancționează potrivit reglementării aplicabile demnității, funcției sau activității respective […]”.

 „Persoana […] față de care s-a constatat existența conflictului de interese ori starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică […] pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcția ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcție eligibilă, nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului”.

Agenția Națională de Integritate își exercită atribuțiile cu respectarea principiilor legalității, confidențialității, imparțialității, independenței operaționale, celerității, bunei administrări, precum și al dreptului la apărare. 

Întreaga listă poate fi urmărită AICI

Articole Noi

Tunsoare sau aranjat GRATUIT

La fiecare programare pentru vopsit sau decolorat, te așteaptă un cadou: tunsoarea sau aranjatul GRATUIT! 💇‍♀️💖 📞 Sună acum la 0754458985 pentru detalii și

vopsire gratuită cluj, allure clinique de beaute, cluj24h.ro, decolorare păr cluj, vopsire păr cluj