De luni, programare și on-line pentru cererile de emitere a unui nou act de identitate sau pentru stabilirea reședinței

Foto: Arhiva

Foto: Arhiva

Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor de sub autoritatea Consiliului Județean Cluj anunță introducerea, începând cu data de luni, 30 iulie a.c., a programării on-line în vederea depunerii cererilor pentru eliberarea actului de identitate și stabilirea reședinței.

,,Crearea acestei noi facilități va însemna pentru clujeni o economie de timp și resurse și, totodată, mai multă predictibilitate și încredere în serviciile oferite de către instituție. Acest nou serviciu online prefațează strategia de informatizare pe care Consiliul Județean o pregătește și care vizează atât programele derulate de forul județean cât și cele aparținând entităților aflate în subordinea noastră”, a declarat președintele Consiliului Județean Cluj, domnul Alin Tișe.

Dacă până acum cetățenii interesați trebuiau să se prezinte personal la sediul Direcției Județene de Evidență a Persoanelor din strada Aviator Bădescu, numerele 7-9, pentru realizarea unei programări, începând cu sfârșitul lunii aceștia vor avea opțiunea de a face totul mult mai ușor, prin câteva click-uri.

Desigur, deși această nouă metodă prezintă numeroase avantaje și se preconizează ca multe persoane să o prefere, ea nu va elimina posibilitatea prezentării, în continuare, direct la ghișeu.

Mai multe detalii privind procedura și condițiile în care se fac programările pot fi obținute accesând pagina de internet www.djepcluj.ro , la secțiunea programare on-line.

REGULAMENT DE PROGRAMARE ONLINE 

pentru depunerea cererii în vederea eliberării actului de identitate sau înscrierea în actul de identitate a menţiunii privind stabilirea reşedinţei

Preambul
Actul de identitate se eliberează, în condiţiile legii, în baza cererii pentru eliberarea actului de identitate, depusă personal, şi a documentelor cu care, potrivit legii, se face dovada:

-Numelui de familie şi a prenumelui;
-Datei de naştere;
-Stării civile;
-Cetăţeniei române;
-Adresei de domiciliu/reşedinţă;
-Achitării contravalorii actului de identitate;

Pentru înscrierea menţiunii de stabilire a reşedinţei în actul de identitate, persoana interesată se adresează Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor pe raza căruia locuieşte temporar sau Direcției Județene de Evidența Persoanelor Cluj, completând în acest sens cererea pentru înscrierea în
actul de identitate a menţiunii privind stabilirea reşedinţei, la care anexează următoarele documente:

a)actul de identitate în care urmează a se înscrie menţiunea de stabilire a reşedinţei;

b)documentul cu care se face dovada adresei de reședință , original și copie;

Prezentul regulament stabileşte modul în care se efectuează programările online, procedura de rezervare în vederea depunerii cererilor pentru eliberarea actului de identitate şi stabilirea reşedinţei.

I. Primirea şi soluţionarea cererilor
1-Programarea online în vederea depunerii cererilor

Accesul cetăţenilor la ghişeul de preluare a cererilor pentru eliberarea actului de identitate se poate face şi pe baza programărilor online pe pagina de internet a Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Cluj, www. djepcluj.ro.

Programările online sunt disponibile la cam. 9 ghişeul nr.3 pentru cererile prin care se solicită eliberarea actului de identitate pentru motivele:
-eliberarea primului act de identitate la împlinirea vârstei de 14 ani;
-eliberarea unui act de identitate ca urmare a expirării celui anterior;
-eliberarea unui nou act de identitate ca urmare a pierderii/furtului/distrugerii/deteriorării celui anterior;
-eliberarea unui nou act de identitate ca urmare a schimbării domiciliului;
-eliberarea unui nou act de identitate ca urmare a schimbării denumirii străzilor/renumerotării imobilelor;
-alte motive prevăzute de lege.

De asemenea, se pot programa online:

-persoanele care solicită înscrierea menţiunii de stabilire a reşedinţei în actul de identitate;

Programarea datei şi orei la care se va depune cererea în vederea eliberării unui act de identitate se face direct pe site-ul oficial al Direcției Județene de Evidența Persoanelor Cluj, www.djepcluj.ro, de către persoana interesată prin completarea procedurii de programare.

Nu se pot face programări prin email, fax sau telefonic. Programarea este gratuită şi netransmisibilă, iar înainte de completarea programării solicitantul se asigură că deţine toate actele necesare depunerii cererii, care sunt menţionate în lista de documente publicată pe pagina de internet mai sus menţionată.

Durata unui interval de depunere a cererii este de 15 minute pentru fiecare persoană, un interval fiind alocat unei singure persoane şi nu unei familii.

Prin continuarea procedurii de programare online, solicitantul își dă consimțământul cu prelucrarea datelor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

Câmpurile formatului sunt obligatorii şi vor cuprinde următoarele date:

-în câmpul Nume şi prenume: se va completa numele şi prenumele persoanei care va depune cererea în vederea eliberării unui nou act de identitate;
-în câmpul C.N.P. : se va completa cnp-ul cu care se identifică persoana precizată la campul Nume și prenume;
-în câmpul e-mail: se va completa adresa de email validă la care va primi datele programării;

Neconcordanţa dintre datele înscrise în fereastra de programare ( nume, prenume, CNP) şi datele de identificare ale persoanei care se prezintă la depunerea cererii duce la anularea programării.

2-Procedura de rezervare
-selectaţi data la care doriţi să depuneţi cererea;
-bifaţi intervalul orar la care vă prezentaţi la ghişeu;
-completaţi rubricile formularului (rubricile sunt obligatorii)
-bifaţi pentru luarea la cunoştinţă, respectarea prevederilor Regulamentului de programare şi pentru acceptarea prelucrării datelor în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește  prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulaţie a acestor date.

-finalizare rezervare – veţi primi un mesaj cu data şi ora programării şi posibilitatea tipăririi acestui mesaj.

De asemenea veţi primi un email care are în ataşament informaţii necesare pentru eliberarea actului de identitate şi stabilirea reşedinţei. Din cadrul email-ului primit, printr-un singur click, aveţi posibilitatea anulării programării (în situaţii cum ar fi:

constatarea pierderii sau furtului actului de identitate şi găsirea actului de identitate după efectuarea programării în vederea obţinerii unui nou act de identitate) . Posibilitatea anulării programării permite altei persoane să facă programare la data şi ora respectivă , acesta fiind un gest care onorează pe cel care procedează astfel şi vă rugăm să folosiţi această posibilitate, fiind un gest de omenie.

O persoană identificată prin codul numeric personal poate face o singură programare.

Accesul la ghişeu în vederea depunerii cererii de eliberare a actului de identitate se face la data şi ora programate. Neprezentarea la data şi ora programate, neconformitatea datelor din formularul de programare sau lipsa actelor necesare duc la anularea programării.

Nu se fac programări pentru zilele nelucrătoare, stabilite sau anunţate ulterior prin acte normative, zile în care nu se desfăşoară activitate de lucru cu publicul. Nerespectarea oricărei dispoziţii referitoare la condiţiile de programare în vederea depunerii cererii duce la anularea rezervării. In cazul anulării programării, solicitantul va aplica pentru o nouă programare.

3-Depunerea cererilor

Cererile pentru eliberarea actului de identitate se depun personal sau pe bază de procură specială obţinută de la misiunile diplomatice ori oficiile consulare ale României din străinătate.

Este obligatoriu ca persoana care depune cererea să prezinte toate documentele necesare eliberării actului de identitate , conform listei de documente afişate.

Actele se prezintă în original şi copie.

Termenul de soluţionare a cererilor se va comunica la prezentarea la ghiseu.

Programul de lucru cu publicul aferent activităţii de primire a cererilor pentru eliberarea actului de identitate se desfăşoară în zilele lucrătoare de luni – vineri, conform intervalului orar menţionat pe site-ul oficial.

4-Soluţionarea cererilor

Cererile se soluţionează în conformitate cu prevederile legale în materie, instrucţiunile de lucru şi procedurile interne.

5-Eliberarea actelor de identitate

Eliberarea actelor de identitate se face la data comunicată la depunerea documentelor necesare eliberării actului de identitate

Nu se fac programări online pentru eliberarea documentelor.
II. Dispoziții finale.

Prezentul regulament se aduce la cunoștința publică prin afișare la sediul instituției, precum și pe pagina de internet a Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Cluj și intră în vigoare la data aducerii la cunoștință publică prin modurile prevăzute mai sus.

Prezentul regulament produce efecte pe durata menținerii sistemului de programare online și poate fi modificat în cazul unor schimbări organizatorice.